תשרב עדימ רותיאו תואצמתה לש היעבה לא עדוותנ הז רועישב
.טנרטניאה
דציכ דמלנו ,טנרטניאה תשרב תואצמתה ילכ לש דחא גוס ריכנ
.םיצור ונאש עדימל עיגהל ידכ וב שמתשהל