,םתחלש םתאש עדימ יטירפמ עדימ רגאמ דחי ונינב םדוקה רועישב
עדימ אוצמל םכל רוזעל םילוכי ויה םיעצמא וליא בושחל םתיסינו
עדימ רותיאו תואצמתהל ףסונ יעצמא ריכנ הז רועישב .תולקב
.שופיח עונמ - טנרטניאב

ונא .םירועיש ינשכ וכרוא םיבר םיאשונ ליכמ הז רועישש ןוויכמ
רועישב םינושארה םיפיעסה תעברא תא םייסלו תוסנל םיצילממ
.אבה רועישב תושעל ראשה תאו ,ןושארה