אל .ונליבשב רתויב בושח רוקמ איה תספדומה וא הבותכה הלימה
יעבט ןפואב ונחנא טנרטניאב עדימ םישפחמ ונחנא רשאכש אלפ
ןיבל - תע יבתכ וא םירפס - םיריכמ ונחנאש תורוקמה ןיב םיוושמ
בוט רוקמ איה טנרטניאה ,ןכא .טנרטניאב םיאצומ ונחנאש תורוקמה
.םירפסב םיאצומ ונחנאש עדימל המודה עדימ ,ספדומ עדימל דואמ
.הזמ רתוי תויהל לוכי אוה לבא

ינב ןיב םג אלא ,עדימל םדא ןיב קר אל תרושקת תשר איה טנרטניאה
ריכנ הז רועישב .הזל הז עדימ קפסל ראשה ןיב םילוכיש םדא
:םיכרד המכב טנרטניאה תשר ךרד םישנאמ עדימ תלבקל תויורשפא
םירתאל םיארחאש םישנאל ינורטקלא ראודב היינפ .1    
.ונניינעב םיקסועש       
.ןויד תוצובקב תופתתשה .2    
.newsgroup-תושדח תוצובק לש רגאמב תועדוה שופיח .3