.םכלש הדועסה לע בר עדימ םתפסא יאדו הז בלשב

:הזכ אוה בצמהש חינהל ריבס
עדימה ,רסלקב תצקמ ,םכלש טקיורפה תרבחמב יוצמ עדימה תצקמ
םג םירומש םשו הפו ,תוינמיסב רומש טנרטניאב םירתאמ ףסאנש
.המודכו תורעה ,םוקמ יארמ םכמצעל םתנייצ םהבש םיפד
תצקמ :םתפסאו םתצצה אלא םתארק אל טעמכ רמוחה תיברמ תא
,םכתדובעב בטיה םכתא תרשיו םכיכרוצל םיאתי יאדו עדימה
הארנכ ראשה .םיבושח םירבד איצוהל רשפא היהי ילוא ותצקממו
.ללכ שומישב היהי אל
10-tikim.GIF (2529 bytes)

םתאו ,תוחפותו תורבטצמ עדימה תומרע
המב ?םתיאר רבכ המ :חוכשל םיליחתמ
רבכ םיאשונ וליאב ?רמוח םכל רסח
לכ אצמנ ןכיה ?ךרוצה יד עדימ םתרבצ
ידכ רדס תצק תושעל ןמזה עיגה ?רבד
,תולקב םירמוחב שמתשהל רשפא היהיש
.שפחלו קודבל שי דוע המ קודבל םגו

עדימה יטירפ לכ תא ורקסת הז רועישב
,םיאשונ-תתל םתוא וניימתו םכידיבש
תאו ,עדימה יטירפ תא "ףורפרב" ורקסת
וקדבת ,קימעמ ןפואב םג וארקת םקלח
ונייצתו םכלש המישמל םתמאתה תא
ךכ ,םיבושח םירבדו תורעה םכמצעל

.רצומ תיינב לש בלשל ועיגת רשאכ םהב שמתשהל חונ םכל היהיש

ןפואב םכלש תוינמיסה תא ןגראל םג םכל םיצילממ ונא רועישה תעב
תוינמיס ןגראל דציכ םיעדוי םכניא םא .ןתא דובעל לקו חונ םכל היהיש
.:הזה ץבוקבש תוליעפה תועצמאב תאז תושעל ודמל ,תויקיתב