החיתפ

וילאש רתאה תוהמ לע היצמרופניא לבקל דציכ ודמלת הז רועישב
ותמאתה תדימ תאו ותוכיא תא ךירעהל ןכו ,וב אצמתהלו םתעגה
.םינוירטירק רחבמ ךמס לע םכלש םיכרצל