עדימ רצומ תיינבל הנדס

.עדימב לופיטה יבלש לכב דיב די םכתא וניוויל התע דע
:םתוא םינכמ ונא תצקמב םינוש םירועש ויהי םיאבה םירועישה
םכילע המ תויחנה םנמא םכל ןתינ ונא ."עדימ רצומ תיינבל הנדס"
.המצע הריציל שדקוי ןמזה בור לבא ,תושעל
הב הנדסל תדחוימ ןויד תצובקל תונפל ולכות ,הדובעה ךלהמב
םירומה ידי לע םג תוסחייתהל וכזיש תולאשו תויעב תולעהל רשפא
ולכויש םירחא םידימלת ידי לעו ,תותיכב םירומה ,םיילאוטריוה
.םנויסינמ תוצע תתל