תועדומ תוחולל ישאר ףד

:אורקל םינינועמ םתא ותוא תועדומה חולב ורחב

הנומתב עדימ :1 רועיש
אשונ תריחבב םילוקיש :2 רועיש
תולאש תיינב :3 רועיש
עדימ תורוקמ םתא ויה :4 רועיש
גולטק ןוגראל תוירוגטק .א :6 רועיש
םיגלטקמ םתא ויה .ב :6 רועיש
חתפמ תולימ :7-8 רועיש
רגתא ליגרת :9 רועיש