.
.
.
. 
 
  .יקסנישומ ש"ע חותיפו רקחמל זכרמה ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ
infoaviv@ort.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה לבקל חמשנ
םיטידרק