םיטידרק

 
ןיול רוצ ..................................... :הביתכ
ךולב ילינ, םדק העונ ..................................... :בותכש
דלישטור לאוי ..................................... :יטקדידו יעדמ ץועיי
סקזייא דרו ..................................... :יפרג בוציע
ןוסניול תירוא ,ןמיו הנליא ,אינשיו איג ..................................... :תונכת
גרבנירג ןורש ,סטמ סדה ..................................... :טקיורפה ישאר