םייטנגמורטקלא םילג
 


ונרובעב תוממחמש לגורקימה ינרקל ףתושמה המ
םיינרקה ,םיאור ונחנאש רואה ינרק ,לכואה תא
םתועצמאב וידרה ילגו םיב ונתוא תופזשמש תוילוגס-הרטלואה
? תוינכות םיעמוש ונא

םיאצמנ םהש תורמל ,תוארל ןתינ אל םייטנגמורטקלא םילג
םיילמשח תודש םהש רמול ןתינ םיילקיזיפ םיחנומב .םוקמ לכב
.רואה תוריהמב םיענה םייטנגמו


,ההז תוריהמב םיענ םייטנגמורטקלאה םילגה לכ
.הנוש םהלש תורידתה לבא
·
   
היינשב יטנגמורטקלא לג םילשמש םירוזחמה רפסמ
.ולש (רדתה) תורידתה אוה תחא
·

.(Hz) ץרה תארקנה הדיחיב םידדומ רדת
.הינשב תודונת ףלא םה (KHz) ץרה וליק
.הינשב תודונת ןוילימ םה (MHz) ץרה הגמ
.הינשב תודונת דראילימ םה (GHz) ץרה הגי'ג

םייטנגמורטקלא םילג "םיארנ" דציכ השחמה הנה
:תונוש תויורידת ילעב