טנרטניאה תויטיא
 


הנתמהל שדקומ טנרטניאב םכלש השילגה ןמזמ המכ
?ךסמה לע ולעיש םירתאלהז .הבוט הרבחב םיאצמנ םתא ,הלעמו ןמזה בור איה הבושתה םא
ךרד םירבוחמה םילארשיה טנרטניאה ישמתשמ תיברמ לצא בצמה
.קזב לש םינופלטה תשר


רשפא דציכו יטא טנרטניאה עודמ ןיבנ הזה קלחב
.היעבה תא רותפל