עדימה לקשמ
 ילוי שדוחב העיפוהש העידי
התוא אוצמל ולכות .1997
ילארשי תושדח רתאב
.םיימשב תעגל
.םיגדל ןויתפל שמשמה קרח
.תיגוורונ גיד תונח


.רתוי בושח תרגסמב ללמהש רורב - ןכותה תניחבמ

.תונומתה ןיב רחא יתועמשמ לדבה שי ,תינורטקלא הניחבמ


?תונומתהמ תחא לכ לש לקשמה ןיב לדבהה המ


bytes :תלקוש ןויתפה תנומת
 
bytes :תלקוש טסקטה תנומת

.ינמיה שקמה לע וצחלו הנומתה לע רבכעה םע ודמע :זמר
.(properties)םינייפאמ לש תורשפאב ורחבהדידמב ומכו,bytes לש תודיחיב עדימה לקשמ תא םידדומש ורכז
.(KB) טייבוליק 1 = (bytes)טייב 1000 ,תודיחי לש תרחא