הטילקו רודיש
 


?תאזה הנומתה ןאכל העיגה ךיא

רודכל רדיש ללח בכר
בכוכמ תונומת יפלא ץראה
םהמ תחא ,םידאמ תכלה
.םכלש ךסמה לא העיגה
 ? ךיא תעדל םיצור
 

pathfinder התיחנה בכר תחנ 1997 ילויב 4 ב
.םידאמה תמדא לע (ךרד הלגמ :תירבעב)
.רקחמה בכר ארקנש רתוי ןטק בכר אצי התיחנה בכרמ
.םידאמהמ תונומת 10,000 -ל בורק ץראה רודכל ורדיש םיבכרה ינש
גצל דעו םידאמהמ הכורא ךרד הרבע דומעה שארבש הנומתה
םיירקיעה םילולסמה תשולש תא רוקחנ הז קלחב .םכלש בשחמה
.הכרדב הנומתה הרבעש