2001 , יקסנישומ ש"ע חותיפו רקחמל זכרמה תורומש תויוכזה לכ
mop@ort.org.il תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה לבקל חמשנ
םיטידרק