תכונות המתארות את יכולתו של חומר לאפשר מעבר של זרם
.חשמלי דרכו
ככל שחומר מאפשר דרכו מעבר זרם חשמלי הוא מוליך חשמל
.טוב יותר
ככל שחומר מתנגד למעבר זרם חשמלי דרכו ההתנגדות החשמלית
.שלו טובה יותר והוא מבודד חשמל טוב יותר

:מוליכות חשמלית היא תכונה האופיינית חומר, לדוגמה
.מתכות מוליכות חשמל טוב, ולעומתן חומרים פלסטיים מבודדים חשמל
הסבר מורחב על מוליכות פולימרים ניתן למצוא בפורטל הפלסטיק הישראלי

:חשוב לדעת
.תכונות חשמליות הן עניין של בטיחות