.ביבא ,1997-1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©
info@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
םיטידרק

   'ץיר ןרק יפסכב ןמומ רתאה חותיפ