סרוקה לע

הריחב לש םיירקיעה םיטביהב קסועה ידומיל סרוק אוה רמוחה ךרד
.םירצומ רוציי םשל םירמוחב שומישו

,םירצומה םע תורכיה םיכרוע ותליחתב .ילגעמ לולסמכ יונב סרוקה
םע םישגפנ ךשמהב .םיבכרומ םה םהמ תודוסיהו םינושה םהיביכר
םירמוח לש ברה ןווגמה םעו ,םהלש ןיינבה ינבא ,םירמוחה תונוכת
זא - רצומהו ךרוצה לא םירזוחשכ רגסינ לגעמה .םייתוכאלמו םייעבט
,בוציעו הרוצ ,םיעוציב לש םילוקישמ םירמוח רוחבל םיעדוי רבכ
.תילכלכ תולעו הביבס

םימייק םירועישה לכב .םירועיש רשע םינש רמוחה ךרד סרוקב
,דמלנה רמוחל םאתהב טנרטניאה תשרב םינוש םירתאל םירושיק
.דועו םינולאש ,םירקס ,םירמוחה םלועמ םינווגמ םיאשונב ןויד תוצובק
.(Word) םילילמת דבעמב (םירמוח ןמוי) הדובע ןמוי ףרוצמ רועיש לכל
םירועישב דמלנל םאתהב תויוליעפו תולטמ תועיפומ םירמוחה ןמויב
,טקסידב וא תישיא היירפסב הדובעה יפד תא רומשל ולכות .םינושה
.סיפדהל םגו ינורטקלאה ראודב םיתימעלו הרומל חולשל

,םירמוח יאשונב םירתא לש תובותכ ,תוראהו תורעה לבקל חמשנ ונא
:תבותכל וחלש םכיתונויער תא .דועו ןויד תוצובקל םישדח םיאשונ
mop@ort.org.il


Back to home page