.ישונא ךרוצ לע הנועה ןונכת לשו ןויער לש ירפ אוה רצומה
לכב וא לעפמב םירמוחמ םירציימש ץפח וא רבד אוה רצומ
.תרחא הדובע

,םייטמסוק םירצומ ,טוהיר ,שובל יטירפ :םירצומב םיפקומ ונא
טעמ קר םה הלא תואמגוד .םיילמשח םירישכמו ןוזמ ירצומ
.ונתוא םיפיקמה םירצומה ןווגממ

.רצומל המגודכ םיינפוא :רצומב דקמתנ הז קרפב
תוליעיבו תוריהמב עיגהל ונל רשפאמה הרובעת ילכ םה םיינפואה
תינפוגה תלוכיה לוצינ ךות השענ םיינפואב שומישה .םוקמל םוקממ
חוכהו תושוודה תא םיבבוסמ ,םיצופנה םיינפואב .םתוא עינהל ונלש
.תרשרש תועצמאב ירוחאה לגלגל רבעומ ונלש םיילגרה לש

םייסדנה םירמוח םה הלא .םירמוחמ םייושע ליעל ורכזוהש םירצומה
תודוא לע עדימ לבקל ולכות םוירוטרולפסקאה רתאב .(םייגולונכט)
.םיינפוא רצומה תא םיביכרמה םירמוחהו ,היגולונכטהו עדמ


םירמוח ןמוי
?םירצומ המ -