רצומה .ישונא ךרוצ לש הדלות אוה רצומהש ונחכונ םדוקה רועישב
.םייסדנה םירמוחמ םירצוימ םיביכרה .םיביכרמ יושע
,הדלפ .םירצומ םירציימ םהמש םירמוחה םה םייסדנהה םירמוחה
לש תומש םה הנימולאו תיכוכז ,ימוג ,תשוחנ ,ןוטב ,רטסאילופ ,ץע
.ונתוא םיפיקמה םירמוח
תא ריכהל ןתינ דציכ .םייסדנה םירמוח לש םיפלא תורשע םנשי
רתויב םיאתמה אוה ימ תעדל םירמוחה סדנהמ לוכי דציכ ?םלוכ
?םיוסמ רצומ רוצייל

:םירמוח לש "תוחפשמ" עבראל םייסדנהה םירמוחה תא קלחל ןתינ
.םיבכורמ םירמוחו םימרק םירמוח ,םירמילופ ,תוכתמ
םירמוחמ םילדבנו ,הזל הז םימוד החפשמ התוא ינב םירמוח
ןכו ,םהלש ימינפה הנבמב ,םהיתונוכתב ,תורחא תוחפשממ
.םהב םישועש םישומישב

םייסדנה םירמוח רפסמו םירמוח לש תונוכת ריכנ וז הדיחיב
תא םג ריכהל לכונ םכרד .תונושה תוחפשמל םיכייתשמה
...םהלש םירבחה לש םירבחה תאו ,םהלש "םירבחה"


םע תורכיה וכרעו ,םכינפלש םירמוחה תונוכתב ורחב
םירמוחב יוטיב ידיל תואב ןה דציכו וללה תונוכתה

.םינושה םייסדנהה

תוילקיסיפ תונוכת  ·
תוילמשח תונוכת  ·
תוינכמ תונוכת  ·
תוילוק תונוכת  ·
תויטפוא תונוכת  ·
תוימיכ תונוכת  ·
תוימרת תונוכת  ·