.רמוחה הנבמל תורושק תוילקיסיפה תונוכתה
.תוילקיסיפ תונוכת ןה תופיפצו םימ חפסל רמוחה לש ותלוכי

.תופיפצ :הנוכתל סחייתנ וז הדיחיב
.רמוח לש חפנ תדיחיל הסמה תאיצמ איה תופיפצ לש הרדגהה
לכל המיאתמ וז הרדגה .רמוחה תומכ תא ונל הרידגמ הסמה
תופיפצה תודיחי .זגו לזונ ,קצומ :רמוחה לש הריבצה יבצמ
רטמיטנס - חפנ תדיחיל ,םרג - הסמ תדיחיב ללכ ךרדב תונתינ
ללכ ךרדבו הרוטרפמטב היולת תופיפצה .(ק"מס) בקועמ
.(20C) רדחה תרוטרפמטב תופיפצה תנתינ םיקצומל

לבא םהלש תורדגהב םינוש םה תילוגס הסמו תופיפצ םיחנומה
.תופדרנ םילימ ויה וליאכ תופיכתב םהינשב םישמתשמ תאז לכב

  

הרוצ לעב םגדב שמתשהל ןתינ קצומ לש תופיפצ דודמל ידכ
תדידמ ידי לע בשוחי ולש חפנה .היבוק וא לילג ומכ הליגר
ידי לע דדמית הרוצה לש הסמה .תרחבנה הרוצה לש םידממה
קלחנ תופיפצה תא בשחל ידכו םימיאתמ םיינזאמב הליקש
.ונבשיחש חפנב וז האצות

הסמה רמולכ .םיווש םיחפנב ןה תויבוקה םכינפלש רויצב
,רקלקה תייבוק לש וזמ הברהב הלודג בהזה תייבוק לש
.הנוש תופיפצ רקלקלו בהזל ןכלו

איה םימ לש תופיפצה ןכלו דחא םרג איה םימ ק"מס 1 תסמ
םגד םימב לובטנ םא .(חפנב תקלוחמ הסמה) םרג/ק"מס 1
.םימב עקשי אוה ,ק"מס/םרג 1 -מ הלודג תופיפצ לעב רמוח
ףוצי ,םימה תופיפצמ רתוי הנטקה תופיפצ לעב רמוח ,ותמועל
.םימה ינפ לע