וא ,למשח ךילוהל רמוח לש ותלוכי תא תוראתמ תוילמשח תונוכת
םרזהמ ענומ) למשח תכלוהל תודגנתה הלגמ אוה המכ דע ,ןיפוליחל
תדדומ תילמשחה תודגנתהה .(ותמצע אולמב וכרד רובעל ילמשחה
.רמוחה ךרד םורזל לוכי ילמשח םרז המכ

רבעמ רשפאל םתלוכי יפל "םיילמשח םיכילומ"ל םירמוח םינייממ
למשחה תוכילומ יפל "םידדבמ" םינייממו ,םכותב ילמשח םרז לש
.(למשח םיכילומ םניא םה ,תישעמ הניחבמ) םהלש העורגה