3_1.gif (895 bytes)

רמוחב רבוע לוק

תוריהמ ,ללככ .רמוחל רמוחמ הנתשמ ,רמוח ךותב לוקה תוריהמ
איה םיזגב לוקה תוריהמו ,םילזונבש וזמ ההובג םיקצומב לוקה
.רתויב תיטיאה

תבכרה ינדא -
?תבכרה ינדא לא ןזואה תא םינאידניאה ודימצה ,םכתעדל ,עודמ
(!והשלכ ןוברעמב תופצל ורהמ ,הנווכה המל גשומ םוש םכל ןיא םאו)

תועידיו תובתכ אורקל ולכות ,םייעדמ תע יבתכב ,תינונס רתאב
לוק ילגב שומיש ,רלפוד תעפות ,יחה םלועב לוקה אשונב תוקסועה
.דועו ,ץרה ייוסינ ,הישעתבו האופרב
תא ודילקה ,שופיחה תביתב ,"טושפ שופיח" ורחב ,תע בתכב ורחב
."שפח" לע וצחלו לוק :חתפמה תלימ

םירמוח ןמוי
תוילוק תונוכת -