תועפותל רמוחה ביגמ דציכ תוראתמ רמוח לש תוילוק תונוכת
וב עגופ לוקה םאה ,רמוחה ךרד רבוע לוקה םאה :לוקב תורושקה
לע עלבי לוקהש תורשפא םג תמייק .וילא עיגה וב חווט ותואב רזוחו
לוקב קסועה יעדמה םוחתה .םלעיש דע שלחייו ךלי ,רמוחה ידי
.הקיטסוקא ארקנ ויתועפשהבו ולש הרבעהב ,ולש הריציב

?לוק והמ
רמוח ךותב תרבועה הערפה יהוז .ינאכמ לג לש העפות אוה לוקה
.לוק עמשיי אל ,(קיר שי ובש םוקמ) רמוח וב ןיאש םוקמב .והשלכ
יקיקלח לש הזוזתל םימרוג םתא ,המגודל םייפכ םיאחומ םתאשכ
םישגנתמ וללה ריוואה יקיקלח .םהלש תימוקמ תופפוטצהלו ריוואה
,םיפפוטצמ הלא םיקיקלח תעכ .םיכומס ריווא יקיקלחב תאש רתיב
.םהילא םיכומסה תא םיפחודו

     

םירוזא לש תורצוויהב תאטבתמש הערפה תרבוע ריוואב ,הז ןפואב
רויא תוארל ולכות Silcom רתאב .ןיגוריסל םישולקו םיפופצ
.תאז ראתמה

ונזואב אצמנה ףותה רועל ךומס רצוויי ריווא לש ףופצ רוזא רשאכ
יאתו תומצע לש ןונגנמ ךרד .ףותה רועב הזה ריוואה הכי ,עמושה לש
.לוקכ שרפתיו ,חומל הזה עדימה עיגי ,בצע

,ותמצוע ,(לגה תורידת) לילצה לש הבוגה ידי לע םינייפאמ לוקה תא
לש ושוריפ .םילילצהו תולוקה לכל השיגר הנניא ונלש ןזואה .דועו
.עומשל םילגוסמ ונניאש תולוק םנשיש ,רבד

םיהובג תולוק .עומשל םילגוסמ ונאש תולוקה םוחת אוה עמשה םוחת
עמשה םוחתמ םיכומנ תולוקו ,(םיילוק-לע) םיינוס הרטלוא םה רתוי
.(לוק-תת) םיינוס הרפניא םה

לש רתאב - הירוטסיהו עדמ הקיטסוקא לע דוע אורקל ולכות
ןיזאהל ולכות ,רתא ותואב .הקירמא לש תיטסוקאה היליהקה
.םימל תחתמ "םדא השעמ" תולוקו םינתייוול לש תולוקל