ומכ הארנ אלה רואלו הארנה רואל סחייתמ רוא גשומה
הנירק  תוטשפתהל רושק רואה .םודא-ארפניאה וא לוגס-ארטלואה
.תיטנגמורטקלא תארקנה

תופסונ תועפותו ותוטשפתהו ותומדקתהב ,רואב קסועה עדמה
.הקיטפוא ארקנ

םירמוחמ .רואל ותבוגת תא תוראתמ רמוח לש תויטפוא תונוכת
םינקתה וא םירצומ םירציימ תודחוימ תויטפוא תונוכת ילעב
.רוא םיהזמש םינשיח ,תורסנמ ,תוארמ ,תושדע ומכ יטפוא שומישל

,רואה ןרק תא רובשל םילוכי תויטפוא תונוכת םהלש םירמוח
םיגשומ םג םימייק .רוא רזפלו רוא עולבל ,רוא ריבעהל, רוא ריזחהל
,תומימע ,קרב ומכ רמוחב עגופה רוא לש תועפותל םירושקה םיפסונ
.םירמוחה לש תויטפואה תונוכתהמ םילבקתמ םלוכש עבצ

.רואה לש לגה ךרואב תויולת םירמוחה לש תויטפואה תונוכתה
.רואה גוס לש ןויפאל םינווכתמ ונא רוא לש לג ךרוא םירמוא ונחנאשכ
קורי ,בוהצ ,םודא ומכ הארנה רואב םימייקה םיעבצב אטבתמ הז
.לוגס-ארטלואו םודא-ארפניא ומכ הארנ אלה רואה לש רואתבו


וקלחו וב עלבנ וקלח ,רמוחב עגופ רואשכ
רואה תיברמש םירמוח םנשי .ונממ רזוח
םה הלא .םכרד רבוע ,םהב עגופה
םה סקפסרפו תיכוכז .םיפוקש םירמוח
.רואל םיפוקש

םה םכרד רבוע אל רואהש םירמוח
ןהינימל תוכתמ ,ימוג ,ץע .רואל םימוטא
םירמוח .רואל םימוטא םירמוח םה
ןפואב אל ךא ,רוא םיריבעמ םימומע
.םכרד הרורב תומד תוארל רשפאמש

םירמוח תריחב
.םייסדנה םירמוחמ תושרדנה תויטפוא תונוכת םכינפל
הנובה רמוחהמ תשרדנה תיטפואה הנוכתה תא רצומ לכל ומיאתה
.רצומה תא

הנוכתה רוטב המיאתמה הבושתה רפסמ תא ורחב ,רצומ רוטב ונייע
."הקידב" רותפכ לע וצחלו תשרדנה תיטפואה
.םתנמיסש תונוכנה תובושתה גצה לע וראשיי הציחל רחאל
.תורחאה םכיתובושת תא ןקתלו בוש תוסנל ולכות

רצומ

הארמ .1

שמש יפקשמ לש תושדע .2

רדחל תלד לש תספסוחמ תיכוכז .3

אצמנה םיספסוחמ ולש חטשה ינפש הדילחמ יתלב הדלפ רוניצ .4
קירבמ הארנו שמש תנירקב ףושח חטשב   
המלצמב רוא ןנסמ . 5
תפקשמ לש השדע וא היאר יפקשמ .6

תשרדנה תיטפואה הנוכתה
אל ןכל ,ונממ קלח הכרד הריבעמו רואהמ קלח הריזחמ
םירמוא ונאו ינשה הדיצמ תויומד רוריבב תוארל ןתינ
.המומע איהש
.רואל המוטא איה ןכלו אלמ ןפואב רוא הריזחמ
הארנו (םינוויכה לכל רזחומ) רזפתמ רוניצב עגופה רואה
.ןוויכ לכמ "ץצונ"
רואה לש םיעבצה תמגוד םימיוסמ לג יכרואב רוא ריבעמ
רואה ומכ קיזמו יוצר יתלב רוא ריזחמו הארנה
.לוגס-ארטלואה
האלמ רוא תרבעה תלוכי
רוא לש לגה יכרואמ קלח ןוניס תלוכי לעב ,תופוקש
.(םייניעל קיזמה לוגס ארטלואה רקעב) שמשהמ םיעיגמה