דלישטור לאוי :חותיפ תווצ שאר
ןושש לייא :טנרטניא תווצ שאר
רצנט הרימ :םינכת תביתכו חותיפ
ןייטשלרפ הנרוא :טנרטניאב יטקדיד בוציעו חותיפ
'ץיבוביל יטומ ר"ד :יעדמ ץועיו חותיפ
סקזייא דרו :יפרג רויאו בוציע
ןירפלג ןד ,'ץיבשיבו הינ'ז :תונכת