םע רבחתהל ולש הייטנה תא תוראתמ רמוח לש תוימיכה תונוכתה
.הביבסה םעו םירחא םירמוח

הלוכי הביבסה .תיסחי תולקב הביבסה םע םיביגמ םיבר םירמוח
יממ םיחלמ ,ובש תוחלה ,ריוואבש ןוזואה וא ןצמחה המגודל תויהל
עגממ םיאבש םייסדנה םירמוח .טפנו ןיזנב ומכ םילקימיכ וא םיה
,קרפתהל םילוכי םה :יוניש רובעל םילוכי וללה םירמוחה םע
,קיטסלפמ סוכ חקינ םא המגודל .רצוויהל םילוכי םישדח םירמוחו
הבוגת) סוכה תא לכעי ןיזנבה ,ןיזנבב התוא אלמנו ,ןליתאילופ
.רוח רוציו (רמוחה תא הסיממש תימיכ

,םיקדייח לש תיגולויב הפיקתל םישיגר ףא םירמוחהמ קלח
םורגלו םירמוחה םע עגמב אובל םה ףא םייושעש ,שבועו תוירטפ
.ימיכ קזנל םהל