רמוחה תוטשפתה
יונישמ האצותכ םיירטמואיגה םהידממ תא םינשמ םירמוח
םירמוחה בור ללכ ךרדב .(עובק קזחומ ץחלה רשאכ) הרוטרפמט
םיצווכתמו הרוטרפמטה תיילעמ האצותכ (םילדג םהידממ) םיטשפתמ
.הרוטרפמטה תדירימ האצותכ (םינטק םהידממ)

ךותב תוהובג םיקיקלח תודונתמ תעבונ םוחב רמוחה תוטשפתה
םיקיקלחה תעונתמ האצותכ .וב הרוטרפמטה תיילעמ האצותכ רמוחה
רמוחה תוצווכתהה וא תוטשפתה תדימ .רמוחה לש חפנב לודיג לח
.רמוחו רמוח לכל תינייפוא הרוטרפמטה תיילע םע

םיכראתמ למשחה יטוח ,םוחב רמוחה תוטשפתה לש העפותה לשב
תוטשפתה םג .םתוא םיחתומ למשחה תרבח ידבועו םיפפורתמו ץיקב
.ץיקב םיחפנתמ תותלדה יפוקשמש הביסה איה םוחב רמוחה

יתדבעמה וא יאופרה םוחדמב תלצונמ םוחב רמוחה תוטשפתה תעפות
תאירקל תמגרותמו תדדמנ לזונה לש תוטשפתהה תדימ "םעפ לש"
.הרוטרפמט
!הרוטרפמטה תא םא יכ ,םוחה תא דדומ וניא םוחדמ :בגא ךרד


ינדא תוכראתה לשב יכ בצמ רצונ רבעב תבכר יספ תיינב לש הטישב
ינדא ןיב םיחוור םיריתומ ,הרוטרפמטה תיילעמ האצותכ ץיקב תבכרה
.ומקעתי םיספה תרחא - תבכרה

ולכות םתוא םיררקמשכ םיצווכתמו םוחב םיטשפתמה םירמוח לע
Exploratorium ןואיזומ לש םייוסינה רתאב תוסנתהלו אורקל


הרוטרפמט-ידמ -
תעפות לע םיססובמה ,הרוטרפמט-ידמ לש םינרצי םתאש חיננ
תריחבב םכתא וחניש םילוקישה םהמ .םוחב רמוחה תוטשפתה
?הרוטרפמטה-ידמ רוצייל םימיאתמה םירמוחה