םוחל ביגמ אוה דציכ תוראתמ רמוח לש תוימרתה תונוכתה
תרוטרפמט ,ךותיה תרוטרפמט ,םוח תוכילומ .הרוטרפמט ייונישלו
.תוימרת תונוכת ןה םוחב תוטשפתהו החיתר

.וכרד םוח ריבעהל רמוחה לש תלוכיה תא תאטבמ םוח תוכילומ
טשפתמ םוחה ךכ ,רתוי הבוט רמוח לש םוחה תוכילומש לככ
.תולק רתיב וכרד (םרוז)

.םוקמל םוקממ םוח תמירז עינמה םרוגה םה הרוטרפמט ישרפה
םמוקמ לע םיענ יונב אוה םהמ םיקיקלחה ,רמוח םיממחמשכ
רבדה .רתוי הבר תורידתב הזב הז םישגנתמו רתוי הלודג תוריהמב
תישעמ הניחבמ .םיכומסה םיקיקלחל היגרנאה תריסמל םרוג
.רמוחב םוחה לש רבעמב רבדה אטבתמ

רוזאל ההובג הרוטרפמט רוזאמ אוה םוחה תיגרנא לש המירזה ןוויכ
רמוחב תעצבתמ םוח תכלוה ,רויצב ראותמש יפכ .הכומנ הרוטרפמט
.רמוחה ךותב םוח רבעמב רבודמ ןכל .ול ךומסל רמוח קיקלחמ

יולת רבדה ןכש ,םהלש םוחה תוכילומב הזמ הז םינוש םירמוח
ןהלש ,תוכתמ .רמוחה ךותב םיקיקלחה לש העונתה תלוכיב
בטיה םוח תוכילומ ,תיסחי תוישפוחב עונל םילגוסמה םינורטקלא
.תורחאה םירמוחה תוצובקל יסחי ןפואב
םירמוח לש תונוש תונוכת לע םינותנ דסמ ליכמ mems לש רתאה
םוחה תוכילומ יכרע ןיב םילדבהל בל ומיש .םייסדנה
.םינושה םירמוחה לש (thermal conductivity)

?המימח הנתוכה תבגמ דועב ,עגמל הרירק הדלפמ חבטמה ןיכס עודמ
הרירק ןיכסה ןכלו ,הנתוכה לש וזמ הכומנ הדלפה תרוטרפמט
.תבגמה תמועל עגמל       
ןכלו תכתמה לש וזמ ההובג הנתוכה דב לש םוחה תוכילומ
.תומימח תשוחת הנקמו וניפוג לא םוח הכילומ איה       
.הנתוכה לש וזמ ההובג הדלפה לש םוחה תוכילומ
םילבקמ ונאו הדלפל ונפוגמ םרוז םוח הדלפב עגמ תעב      
."תורירק" לש השוחת      

אורקל ולכות ,הרוטרפמט התוא ילעב םהש "םח" ץעו "הרק" תכתמ לע
Exploratorium ןואיזומ לש םייוסינה רתאב תוסנתהלו