יפלא תורשעמ ןטק קלח קר םה תיכוכזו תרפוע ,ןוטב ,ץע ,ימוג ,לזרב
דציכ ,םייונב םה הממ תולגל ולכות הז רועישב .םייגולונכט םירמוח
,ונרכהש תונוכתה תורושק דציכ ,םתוא ןיימל ןתינ
.דועו רמוחה לש הנבמל

.םירמוח לש תוצובק ןיב רשקה ראותמ םכינפלש םישרתב
םיקלחנ םה ,עבטב םירמוחה לכ לש ןיינבה ינבא םה ,תודוסיה
.תוכתמלו תוכתמ-לאל
םירמוח לש תובוכרת רוציל םילוכי םינוש תודוסי לש םימוטא
םימרק םירמוח לש תובוכרת :ומכ ,תונוש תונוכת ילעב ,םישדח
יעצמאב םינוש םירמוח םיבלשמ רשאכ .םירמילופ לש תובוכרתו
תא ריכנו ךרדל אצנ ואוב .םיבכורמ םירמוח םילבקמ ,םינוש רוביח
.םייסדנהה םירמוחה תצובקו תודוסיה