תירוזחמה הלבטה

תא םג םהל קינעמה ,םהלש הנבמה יפ לע הלבטב םיכורע תודוסיה
הלבטה תארקנ וז הלבט .םתוא תונייפאמה תונוכתה
.(Periodic Table) תירוזחמה

.תירוזחמה הלבטה רתאב תוארל ולכות תירוזחמ הלבטל המגוד

.םהלש םילבוקמה םילמסה יפ לע םימושר תודוסיה ,הלבטב
;ןצמח לש למסה אוה O ;לזרב לש למסה אוה ,המגודל Fe
.C אוה ןמחפ לש למסה

(Atomic Number) ימוטאה רפסמה יפ לע הלבטב םיכורע תודוסיה
םינוטורפה רפסמ תא ןייצמ דוסיה לש ימוטאה רפסמה .םהלש
(Electrons) םינורטקלאה רפסמ .ןיערגב םייוצמה (Protons)
.וב םינוטורפה רפסמל הווש (Nucleus) ןיערגה תא םיפיקמה
רפסמל דדמ הווהמ דוסיה לש (Atomic Mass) תימוטאה הסמה
.דחי םג םינורטוינהו םינוטורפה םוטאה ןיערגב םייוצמה םיקיקלחה

.תירוזחמה הלבטה רתאב תירוזחמה הלבטב וננובתה
.תירוזחמה הלבטב םיגצומה תודוסיה לע בר עדימ ליכמ הז רתא
תויהל יושע םיעבצה ארקמ .הלבטל תחתמ עיפומה ארקמל בל ומיש
.הלבטל הלבטמ הנוש
םיאבה םיטפשמה תא ומילשה ,תירוזחמה הלבטבש םיאתב ורקב
."הקידב" רותפכ לע וצחלו
.םתנמיסש תונוכנה תובושתה גצה לע וראשיי הציחל רחאל
.תורחאה םכיתובושת תא ןקתלו בוש תוסנל ולכות

...טפשמ

ךכ ,רתוי הובג דוסי לש ימוטאה ורפסמש לככ .1

ךכ ,תירוזחמה הלבטב רוט ותואב םידרויש לככ .2

,"םינגולהה" תצובקל םיכייתשמה ,דויו םורב ,רולכ תודוסיה .3

,םיתכתמ-לא תודוסי לש ךותיהה תורוטרפמט ,ללכ ךרדב .4
 
:ךותיהה תורוטרפמט
םיכייתשמ .תירוזחמה הלבטב רוט ותואב םיאצמנ
.רדחה תרוטרפמטב םיזג םלוכ םה .תוכתמה תצובקל
.רתוי הלודג ותופיפצ .רתוי תוהובג ולש החיתרהו
.רתוי בר ימוטאה ולקשמ
לשמ רתוי תוכומנ .םייתכתמ תודוסי לשמ רתוי תוהובג
.םייתכתמ תודוסי לש הלאל תווש .םייתכתמ תודוסי
.הנטק תימוטאה הסמה .הלדג תופיפצה
.ןטק ימוטאה רפסמה

םירמוח ןמוי
תירוזחמה הלבטה -