תודוסי

םייונב ,םירמוח לש םיפלא תורשע ,םיריכמ ונחנאש םירמוחה לכ
םה הלא םייסיסב םירמוח 100-מ רתוי טעממ קר
.(Elements) תודוסיה

רפסמ ותוא ילעב ,םידיחא םימוטאמ םייונבש םירמוח םה תודוסיה
.לזרב ,רולכ ,ןקנח ,ןצמח :המגודל .םינוטורפ לש הווש רפסמו ימוטא

,םיאמיכ תדובע לע הלקמ ,תודוסיה םיכורע הבש ,תירוזחמה הלבטה
םירמוחה אשונש ,םירחא היגולונכטו עדמ ישנאו ,םירמוח יסדנהמ
.םהלש קוסיעה םוחת אוה
הבושח ,םהיתונוכת לע עיפשמ אוה דציכו ,תודוסיה לש הנבמה תנבה
.לכשומ ןפואב םירמוחב שמתשהל ידכ