תוכתמהמ קלח ןה תופסונ תוכתמו ,לידב ,תשוחנ ,ףסכ ,בהז ,לזרב
.תודוסי ןה הלא תוכתמ .תירוזחמה הלבטב תועיפומה
תוגוסגס ןה ,הזנורבו זילפ ,הדלפ ומכ ,ונל תורכומה תופסונ תוכתמ
.תוכתמ לש

גירסה :ארקנה תכתמל ינייפואה ,רדוסמ הנבמ םירצוי תכתמה ימוטא
לכל םיפתושמ םימוטאה ינורטקלא ,יתכתמה גירסה הנבמב .יתכתמה
םי" ןיעכב ,תיסחי תוישפוחב םיענ םה ,תכתמה שוגבש םימוטאה
.תכתמה לש םייבויחה םינויה ביבס "םינורטקלא
תוכתמה ,יתכתמה גירסב םינורטקלאה לש העונתה תלוכי תוכזב
.תוכתינ תוכתמה ,ןמומיח םע .למשחו םוח בטיה תוכילומ

יוניש םע תרחאל תחא הרוצמ הנתשמ תובר תוכתמ לש גירסה הנבמ
.םיינאכמ םילופיט תובקעב וא ץחלה ,הרוטרפמטה

םימיאתמ םימוטאהש ךכ תורדוסמ תכתמה גירסב םימוטאה תובכש
.תוכומסה תובכשבש םיעקשל

,תכתמה שוג לע םיכמשכ :ךכמ תעפשומ תוכתמ עקרל תלוכיה
.עקורמ חטשמ לבקתמו וז יבג לע וז תובכשה תוקילחמ

תורצוי תוכתמה בור .יתכתמה גירסה לש םילדומ ךות לא ץיצנ ואוב
:תואבה תורוצה שולשמ תחא לעב גירס

(fcc) האפ-זכרוממ-יבוק גירס
(bcc) ףוג-זכרוממ-יבוק גירס
(hcp) ילאנוגסקה גירס