תורזוח תונטק תודיחי ןהבש קנע תולוקלוממ םייונב םירמילופה
.תרשרש תרוצב ,ןמצע לע

תודוסי ימוטאל םירושק ןמחפ ימוטא ןהבש תולוקלומ ןה הלא תודיחי
.ןקנח ,ןצמח ,ןמימ ומכ ,םירחא םייתכתמ לא


םירמוח ןמוי
םירמילופ -