םימרק םירמוח םה (ןורפעה ךותב יוצמה רמוחה) טיפרגו םולהי
חכוויהל תניוצמ המגוד יהוז .הזל הז םירושק ןמחפ ימוטא םהבש
םינוש המב תוארל ולכות .ויתונוכת לע) רמוחה הנבמ עיפשמ המכ דע
.רמוחה םלוע תריקח רתאב םולהיו טיפרג לש םיימינפה םינבמה


(Si ,ןוקיליס) ןרוצ דוסיה םהבש םימרק םירמוח םה םיטאקיליס
רתאב םתוא ריכהל ולכותו ןצמח ומכ ,םירחא תודוסיל רושק
Silicate Ceramics

.ןרוצ תצומחת לש רוהט שיבג והז .טאקיליסל המגוד אוה ץראווק
תצומחת רשאכ רצונ הז הנבמ .דואמ רדוסמ ישיבג הנבמ שי ץראווקל
רשאכו ,ריהמ אוה רוריקה רשאכ .תויטיאב תררוקמ תכתומה ןרוצה
.תיכוכזה יהוז רדוסמ אל הנבמ רצונ ,גירסב ןרתנ ימוטא םיבלתשמ


םע ןקנח לש תובוכרתמ םייונבה םימרק םירמוח םה םידירטינ
תוכתמה תצובק ןה רבעמה תוכתמ . רבעמה תוכתמ לש םימוטא
לזרב (ינשה רוטהמ הנימי) תירוזחמה הלבטה זכרמב העיפומה
.לשמל םוינאטיטו
הניחבמ םידימעו דחוימב ההובג תוישק ילעב םה םידירטינה
םילככ ,ךותיח ילככ שמשל םילוכי םה ,ךכ לשב .תימרתו תינאכמ
רתאב .תוהובג תורוטרפמטב םיינבמ םיביכרכו ,הקיחש ינפב םידימע
וצחלתשכ םידירטינה תא ריכהל ולכות The World Of Materials
.Nitride Ceramics לע


הצחמל םיכילומ
הלא םירמוח .הצחמל םיכילומ םה םימרק םירמוח לש הצובק
םיאנתל םאתהב ,םיכילומכ וא םיילמשח םידדבמכ םיגהנתמ
םייושע םה םוח וא רוא תנירקמ האצותכ ,המגודל .םייתביבסה
.למשח ךילוהל

ינשייחב ,םייראלוס םיאתב הצחמל םיכילומב םישמתשמ
למשח תכלוה תשרדנ וב םוקמ לכב ,דועו םירוטסיזנרטב ,הרוטרפמט
.הנירקמ האצותכ


:םירמוח ןמוי
טיפרגו םולהי
לדומו הנבמ
למשחו םימרק םירמוח
ץראווק
הצחמל םיכילומ