:ומכ םייתכתמ תודוסי לש תובוכרתמ םייונב םימרקה םירמוחה
,םייתכתמ-לא תודוסי םע ,ןרוצו םוינאטיט ,םוינימולא
.ןקנחו ןצמח :ומכ

.ישיבג הנבמ םירצויו םיקזח םירשקב הזל הז םירושק םימוטאה
םירמוחה תיברמ ןכלו ,םיישפוח םינורטקלא טעמכ ןיא הז הנבמב
ההובג תודימע םיניגפמו ,למשחו םוח לש םיעורג םיכילומ םה םימרקה
.תוהובג תורוטרפמטב

םירמוחל םיכייש תיכוכז ילכו ,ןוטב ,םייראטינס םילכ ,סרח ילכ
:ומכ ,תוידוחיי תונוכת ילעב םימרק םירמוח םנשי ,ףסונב .םימרקה
.הצחמל תוכילומו תוירטקלאוזאיפ