םיבכורמ םירמוח

םיינש לש בולישמ םייונבש םירמוח תצובק םה םיבכורמ םירמוח
תונוכתש בכורמ רמוח רצונש ךכ השענ בולישה .םירמוח רתוי וא
.ןיינבה ירמוחל האוושהב תורפושמ ולש הנבמה

םירמוחה ןמ דחא לכ ;השדח תבוכרת הווהמ וניא בכורמה רמוחה
.ויתונוכתו ותוהז לע רמוש ותוא םינובה
תונוכתב רופישל רקיעב ,הנבמה תונוכתב רופישל איבמש אוה ,בולישה
ךומנ לקשמ לע הרימש ךות השענ הז רופיש .קזוח ןוגכ ,תוינכמה
.רמוחה לש חפנ תדיחי לש תיסחי


םיבכורמה םירמוחה תוצובק
הנבמה יפ לע ,תוצובק שולשל ןיימל ןתינ םיבכורמה םירמוחה תא
.םירמוחה לש בולישה ןפואו

דובל ץע .תובכשב הזב הז םירמוחה םיבלושמ יתבכש בכורמ רמוחב
םיקבדומ ץע לש םיקד תוחול :יתבכש בכורמ רמוח המגודל אוה (טקיד)
תוינוויכב םיקבדומ ץעה תוחול .ירמילופ קבד תועצמאב הזל הז
ץעל האוושהב ,אלמ ץעל .רתוי חישק הנבמ גשומ ,הזכ ןפואב .הנתשמ
.רתי סמועמ האצותכ תוועתהל רתוי הלודג הייטנ שי ,דובל

רמוח ךותב םילובט דחא רמוח לש םירגרג ,יריגרג בכורמ רמוחב
תסיע ךותב םיברועמ לוחו ץצח ירגרג בכורמ רמוח אוה ןוטב .רחא
.השקתמ הלוכ הסיעהו ,בוטרה טלמה

ןוטב .ירקיעה רמוחב םיבלושמה םיביסמ יונב יביס בכורמ רמוח
ןוטבה תסיעב םילובט הדלפ תוטומ יביס בכורמ רמוח אוה ןיוזמ
.ותוא םיקזחמו

לש - םילפונ אל םיניינב המל תילאוטריוה הכורעתב רקבל ולכות
ץע תוחול לש הנבמ קזוחמ דציכ תוארלו ,םילשוריב עדמה ןואיזומ
הכורעתב דוע וטטושת שכ .בכורמ רמוח תריציו םתקבדה תוכזב
.דועו י'צניו-הד ודרנואיל ,תוחוכ ,םירשג לע אורקל ולכות

םירמוח ןמויל
בכורמ רמוח .אי
םיבכורמ םירמוח ןווגמ .בי