לזרב יתכתמה דוסיה אוה ירקיעה הביכרמש תגוסגס איה הדלפ
.(2.25%-0.04%) ןמחפ יתכתמלאה דוסיה לש תונטק תויומכו
,ןרוצ ומכ םירחא תודוסי הדלפה תגוסגסל םיפיסומ םיתיעל
.יסדנהה רמוחה תונוכת תא רפשל ידכ לקינו םורכ ,םויזנגמ

.הדלפמ םייושע םיטחמו םירמסמ ,םירשג ,םיניינב ,תוינוכמ

.(ore) לזרב תורפעב ללכ ךרדב לזרבה עיפומ עבטב
םע לזרבה תא תוללוכה תוימיכ תובוכרת תרוצ ןה לזרבה תורפע
תומכ םג הליכמ הרפע ללכ ךרדב .תינמחפ הצמוח םע לזרב וא ןצמחה
.םיפסונ םילרנימו ןרוצ ,דיס ,רמוח ,לוח לש הלודג
.לזרב תורכמב םירוכ הרפעה תא

.Caledonia Mining Corporation רתאב  תורכמ ירתאב רויסל ואצ

ולכות , םילארנימ ףדב Navada Mining Corporation רתאב
,םהב םישועש םישומישהו ,תורכמב םירכנה םילארנימה םהמ תוארל
רוצייה תא םיראתמה םינוטרסב תופצל ולכות ,םינוטרסה ףדבו
.(Quick Time טמרופב םה םינוטרסה)

:רתאב תוארל ולכות תורכמ לש תופסונ תונומת
Consultans Mining & Enviromental