לחה רמוחה רבועש לולסמה תא ראתמ רמוח לש םייחה רוזחמ
,םירצומ רצייל רשפא ונממש רמוח תלבק ךרד דוביעו הקפה יכילהתמ
רחאל רמוחב םיללוחתמה םייונישל דעו ,םירצומב םישועש שומישה
.תלוספל רצומה ךפהש


.קיטסלפהו ץעה ,הדלפה לש םייחה רוזחמ םע תורכה ךורענ