8-forest.JPG (22287 bytes)

 


םהש תורעיב אוה םיצעה רוקמ
הליכמה תיגולוקא תכרעמ
םייח ילעב םג םיצעל ףסונב
םהיניבש םזינגרואורקימו
ןייצל יאדכ .םויק-וד םייקתמ
םיחטשהמ 35%- םה תורעי יכ
.ולוכ םלועב

.םייעבטה םירמילופה תצובקל ךייתשמ ץעה
.(תיאת) הזולולצ תארקנה תבוכרת אוה ץעה תא הנובה רמוחה

םה דיולולצו זולולצורטינ .ינמחפ דלש לעב רמילופ אוה הזולולצ
.הזולולצה לע םיססובמש םייתוכאלמ םירמילופ


םירמוח ןמוי
עבטב םימה רוזחמו םיצעה -