תתירכ .דע יקורי םיצעב םירישע תורעיב תעפושמ הניא לארשי
.הרוסא איה ,יתיב שומישל וא היישעתל ץראב יעבט רעי יצע

 
8-bool.JPG (14964 bytes)

.תורעיב םיעפושמ אקווד םלועב םירחא םירוזא
ראתמה םישרת עיפומ ,יניפה רעיה דוגיא לש רתאב
.םלועב םיקוריה תורעיה רוזיפ תא

רקבל ולכות ,לארשיל תמייקה ןרקה רתאב ·
היתולועפ רחא בוקעלו ,ץראב םירעוימה םירוזאב
לש המויק תונש לכב לארשיל תמייקה ןרקה לש
.הנידמה

 
םירמוח ןמוי
קורי- קורי -