ןכו ,(המודכו הנתוכ) םינוש םיבשעמ ,ץעמ ריינ רצייל ןתינ
.רזחוממ ריינב שומישמ


8-paper.JPG (8843 bytes)

 


היעבב םימחלנו םימצמצמ וז ךרדב
תיביסמ התירכ איהו תיתביבס
.םיבאשמ לודלדו תורעי לש

,יטירבה ריינה דוגיא לש רתאב דומלל ולכות ריינ םירציימ דציכ ·
ץעמ ריינה רוציי ךילהת הנומתב ראותמ "ריינה רוציי ךילהת" ףדב   
םיראותמה םיבלשה ןמ דחא לכ לע הציחל ידי לע .ריינ יריישמו   
.ףסונ רבסה םילבקמ ,הנומתב  
טרופמ ילולימ רבסה לבקל ולכות הביבסהו תע יבתכ רתאב ·
.ריינ רוציי לע    
.ריינ רוצייל ינקירמאה ןואיזומה לש טנרטניאה רתאב רקבל ולכות ·
.ריינה רוציי לש הירוטסיהה לע תחלוק הפשבו טוריפב וב רבסומ   


םירמוח ןמוי
ריינ רוציי -