םיצעה דוביע יבלשמ דחא לכב תרצונ ,לשמל ץעה לש תלוספה
ןהו (המגודל ינכמ דוביעב תרוסנ) םירצומל םתנכה ךילהתב
.םתוריש תא ומייסש ץעמ םיביכרו םירצוממ

ויביכרמל רזוחו ףרשנ ץעה .הפירש תללוכ רוזחימה תייגולונכט
.קוריפו ןובקיר לש םייגולויב םיכילהת וא םייסיסבה

הנומת תא ורחבו .Finnish Forest Association רתאב ורקב
דציכו ,עבטב ןמחפה לגעמ תא תראתמה Carbon Cycle - 24
.םיצעה וב םיבלתשמ

חלציש ידכ ותוא רזחמלו ותוא ךיתהל תורשפאמ ןניא ץעה לש ויתונוכת
בלתשמו קרפתמ אוה הפירשו ןובקיר יכילהתב .םלג רמוחכ שמשל
ריינ קיפהלו ריינ רזחמל ןתינ ,תאז םע דחי .עבטב םירמוחה רוזחמב
.ריינ לש תלוספמ רזחוממ
םיבאשמה לודלד םצמוצמ ךכ .תיתביבס תועמשמ ךכל שי ,דחא דצמ
לשב רקיעב תיסחי רקי אוה ריינה רוזחימ ינש דצמו ,םלגה ירמוחו
.ףוסיאהו ןוימה יישק
תסיעמ וידהו עבצה ירמוח םיפטשנ ובש ,רוזחימה ךילהתב ,ןכ ומכ
.םימ לש םוהיזו זובזב שי ,תשמושמה ריינה

ףדב .תיבב םכלצא רזחוממ ריינ ןיכהל דציכ ,םיחנמ םיאבה םירתאה
.םכמצעב ריינ ןיכהל ולכות Learn2 Make Homemade Paper

תנכה ףדב , CINDES רתאבו You Can Recycled Paper רתאב
.ריינ רזחמל ךיא דומלל ולכות רזחוממ ריינמ ריינ


תויגולונכט תוחתפתהו הביבס תורוא -
,םיבאשמ לודלד :תויתביבס תוכלשה שי תיגולונכטה תוחתפתהל
,תלוספ לש תויקנע תויומכ תורבטצה ,תנכוסמ תלוספ תורצוויה
,םירמוחב שומישה וא רוצייה יבלשב םינכוסמ םירמוח תורצוויה
אכדל ילבמ ,הביבסה תוכיא לע רומשל ןתינ םכתעדל דציכ .דועו
?תיגולונכט תוחתפתה

םירמוח ןמוי
דובעל ךלוה רמוח -