םייסדנה םירמוח לש הלודג הצובקל יוניכ אוה קיטסלפ
תובוכרתמ םייונבה םירמילופה תצובקל םיכיישה ,םייתוכאלמו
,םיפסונ תודוסי םירושק ןמחפה ימוטאל .ןמחפ דוסיה לש
.ןצמחו ןמימ רקיעב

,רוצייה ,קיטסלפה לע רפסמ Plastics Resource םשב רתא ·
.דועו םינרציה ,הביבסה תוכיאל רשקה

9-zikuk.JPG (12305 bytes)

!םירציימ ,טקש - קיטסלפ
םייתוכאלמ םירמילופ לש רוצייה ,םויכ
םילעפמבו תודבעמב עצבתמ
םייונב םירמילופה .םיימיכורטפ
םירמונומ תוארקנה תונטק תודיחימ
.(הדיחי=רמ ,דחא=ונומ)
םהילא ןמחפ ימוטא םה םירמונומ
רקיעב םיפסונ תודוסי םירושק
.ןקנחו ןצמח ,ןמימ

.ימלוגה טפנבו םחפב םאצומ םירמילופה תקפהל םלגה רמוח

.רומליפ ארקנה ךילהתב השענ םירמונומ לש בר רפסמ לש רוביח
.(הברה=ילופ) רמילופ :ארקנ רצונש רמוחה לש הנבמה

אורקל ןכו ,תונומתב רויס ךורעל ולכות הפיחב קוקיזה יתב רתאב ·
.דועו קוקיזה ךילהת לע ,וירצומו טפנה לע

תונומתב ,ללמב רבסומ ,ילאוטריוה רפסה ףדב ,PLC רתאב ·
.םירמילופ לש רוציי לע היצמינא ינוטרסבו


…םירמלפמ
םינוכנה םיטפשמה תא ונמס

הזל הז םירמונומ םירבחתמ (היצזירמילופ) רומליפה ךילהתב
.םירמילופ תלבקל דע     
.םייעבט םירמוח לש םירצות םניא קיטסלפה ירמוח
.םהיתונוכתבו םהלש הנבמב הזמ הז םינוש םירמילופה
.וילע הטילש םדאל ןיאש יארקא ךילהת אוה רומליפה ךילהת