לש םיירוטסיההו םייתרבחה םיטביהה תא שיגדנ וז הדיחיב
.םייגולונכט םירמוחב שומישה
:םיאבה םיטביהל סחייתנ

הפוקת לש ןיינע איה רמוחה תוברת ·
בוציעו םירמוח ·