.םילכ םהמ ןיקתהל ידכ םינוש םירמוח םדאה לצינ דימתמו זאמ
לע תישונאה הירוטסיהב תונוש תופוקתו תויוברת תונכל לבוקמ
שמתשהל םדאה ליכשה םהב םיירקיעה וא םישדחה םירמוחה יפ
תפוקת ,הזנורבה תפוקת ,ןבאה תפוקת :םילכו םירצומ רוצייל
. 20 -ה האמל םיאתמ "קיטסלפה תפוקת" יוניכהש ןכתי .לזרבה

ילכלכ-םייתרבחה ,םייגולונכטה םינייפאמה תא ללוכ ,"תוברת" יוטיבה
.הרבח לש םייתדהו םייגולואידיאה ,םי

.תונושה תופוקתה תא רויאב גיצמה World Time רתאב ורקב ·


תוברת -
ןויצל "תוברת" חנומב שמתשהל ,םוי-םויה תפשב ,םויכ לבוקמ
רשק םכתעדל שי םאה .תיתרבח תוגהנתהו הלכשה לש םינייפאמ
הלש םירחאה םינייפאמל ,הרבח לש תיגולונכטה תלוכיה ןיב
?םייתדו םייגולואידיא ,םייתרבח םינייפאמ


לש תונוש תופוקתל ץיצהל םירשפאמה ,םיאבה םירתאב ורקב
,ןיקתה םדאהש םילכו םירצומ ריכהל ,תישונאה הירוטסיהה
.רציש תונמאה יצפח תאו שמתשה םהב םירמוחה תא

ולכות ,ןבאה תפוקתל םיאבה םיכורב ףדב ,תוקיתעה ןואיזומ רתאב ·
רצי םילכ וליאו ןומדקה םדאה יח דציכ ,תונומת תועצמאב ,ריכהל
.וז הפוקתב ויכרצל
םלועה לש םיטנרטניא-םיידומיל תורוקמל ךירדמ ,ABZU רתאב ·
ילולימ עדימל םירושיק אוצמל ולכות ,בורקה חרזמה רוזאב םודקה
.תומודקה תויוברתה לע בר יתוזחו
.תומודק תויוברתמ םיטירפב תופצל ולכות British Museum רתאב ·


תוכתמ דוביע -
.םתוהמב םינוש ,ןבאב שמתשהל תלוכיה תמועל תוכתמ דבעל תלוכיה
הניחבמו תיגולונכט הניחבמ ,םכתעדל ,תוכלשהה ןהמ
?תיתוברת-תיתרבח
.םינבלצלו םיאמורל ,םינוויל וסחייתה


םירמוח ןמוי
ןמזה תרהנמב עסמ -