?תונמאב םישמתשמ םירמוח וליאב  
תוכורעתל שולגל םגו ,וז הלאש לע תונעל ידכ   
:םיאבה םירתאב ורקב ,תוילאוטריו   

ורחבו ,לארשיב םירייצהו םילספה תדוגא רתאב ורקב · 
.םהיתוריצימ תוארל ולכותו ,םמש יפל םינמא וא "תוכורעת"
.ןמאה שמתשה םהבש םירמוחל בל ומיש
םילודגה םינואיזומה דחא ,תונמאל ןטילופורטמה ןואיזומ · 
.ולש רתאב תובר תונמא תוריצי גיצמ ,תוריציב םירישעהו
תא תוארלו ןואיזומה לש תונושה תומוקב רקבל ולכות
האמה דעו הקיתעה תעהמ לחה ,הפוקתה יפ לע תוריציה
.רצויה יפל תוריצי תוארל ןכו ,20-ה
ולש ףסואה ךותמ תוריצי רפסמ גיצמ ביבא-לת ןואיזומ · 
ןמז" תכורעתל בל ומיש .םויכ וב תוגצומה תוכורעתה ךותמו
םיגצומ תוארל ידכ) הלא םימיב תמייקתמה ,"קיטסלפה
:("יתימאה" ןואיזומל ונילגר תתכל ךרטצנ םיפסונ
םינמא לש םהיתוריצי תוגצומ ,םילשוריב לארשי ןואיזומב · 
םילספ תוארל ולכות .רבעב וגצוהש וא ,םויכ תוגצומה םיבר
:תונמאה ןג תא ורחבת םא


םירמוח ןמוי
ןמאה דיב רמוח -