,(היעבה) ךרוצה תרדגהמ ליחתמ רצומל םירמוחה תריחב ךילהת
.תרשי רצומה םהבש םיאנתה רואת ןכו דעיה תייסולכוא תרדגה

.רצומב ךרוצה דלונ ,זאו היעב תרצונ ,רומאכתושירדמ ,תושירד תולוע ךרוצמ ,ךרוצ הלוע היעבמ ,רמולכ
.םהלש דוביעה יכילהתו םהיתונוכת יפ לע םירמוח םירחבנ


הווהמ ,ידיתעה רצומל םימיאתמה םירמוחה תריחב ,םכתעידיל
.ןוכיתה ךילהתמ קלח

ךותמ ןויער דלונ דציכ ראתמה םיבלשה ףסוא אוה ןוכיתה ךילהת
טוריפל .יגולונכט רצומל ךפוהו םידיגו רוע םרוק אוה דציכו ,ךרוצ
חראתהל םכתא םינימזמ ונא ןוכיתה ךילהת תודוא לע הבחרהו
.ונלש ןוכיתה ךילהת רתאב