:םיטידרק
  תורפס בחרמ
רבנע ינור :הכירעו דוביע
רבנע ינור :תויוליעפ תביתכ
סקזייא דרו :בוציע
ןמייו הנליאו אינשיו איג :תונכת
ןהכ תירוא :טקייורפה שאר
גרבנירג ןורש :טנרטניא חותיפ טקייורפ שאר
 
הנשי הסריג -םיביגמ םיארוק
,ןרק ירש ,ןיצ תירונ ,לגס תנע
רבנע ינורו סטמ סדה
:תויוליעפ תביתכ
לגס תנע :הכירעו דוביע