áìë

2 תוליעפ
.טסקטב םיעיפומ םהש יפכ האצות-הביסה ירשק תא ונחב
:הלאה תובתכה ןמ תחא ורחב .1
"בשחמה לע הלוח"
"הייארה ירצקל השדח הווקת"
םילילמתה דבעמל תובתכה ךותמ טסקטה תא וקיתעה .2
.(הב שומישו תירבע תכיפהל הנכות תדרוהל וצחל) word
.םודא עבצב האצותהו הביסה תולימ תא ועבצ .3
תוביסה תולשלתשה תא אטבמה םישרת ורצ .4
.םכלש םילימב םיטפשמה תא וחסנ .טסקטבש תואצותהו
,טסקטה ךותמ תחא האצותו תחא הביס ורחב .5
ורזעיה .תומוד םילימב רושיקה תולימ תא ופילחהו
.םילימה תמישרב