áìë

1 תוליעפ
הביסה תולימ תא והזו טסקטה תא וארק :א בלש
הלא םילימ וררג .וב תועיפומה האצותה תולימו
.הלבטה ךותל
.עדימבש םילימה תמישרב ורזעיה

ביבא - לת ריעה
,1994 ,לארשי ץרא לש היפרגואיגב םיקרפ "ףונו םדא" ךותמ
(לארשי טרוא תאצוה טסקט יפ לע)

התמקה .םיבשות 339,000 םויה םיררוגתמ ביבא-לת ריעב
ץראב תיזכרמ ריע התיהש ופי ריעב הרושק ביבא-לת לש
ועיגה הכרדו למנ ריע התיה איה .20-ה האמה תישארב לארשי
למנ ירע לש ןכרד .הב בשייתה םתצקו לארשי- ץראל םידוהי
ירעכו םירגהמל הסינכ ירעש תושמשמ ןהש םלועה לכב
.םהמ םיבר םג ןכותב בשייל תוכוז ןה למנ
יבשות ולחה ופיב הייסולכואה תופיפצב לודיגה לשב
,המוח תפקומ התיהש ,הקיתעה ריעה ימוחתמ תאצל ופי
.הל ביבסמ תושדח תונוכש םיקהלו
תוילעה לש ולא דוחייב ,לארשי ץראל ועיגהש היילעה ילג
ואיבה ,םישולשהו םירשעה תונשב תישימחהו תיעיברה
,היישעת ,הכאלמ חותיפב ועקשוה הלאו ןוהו עדי ביבא לתל
תירבעה ריעכ ביבא-לת ריעה לש לודיגה .תוברתו םיתוריש
,לודג ילכלכ זכרמל התכיפהל איבה ,לארשי ץראב הנושארה
.ץראה לכל םיתורשו תורוחס קפסמה
האצותכ .ביבא-לת תייסולכואב הדירי הלח 60-ה תונשמ
רוידה יריחמ דואמ םילוע ,ילכלכו יקסע זכרמל ריעה תכיפהמ
,םינטק םידלי ןהלש תוחפשמ רקיעב ,הריעצ הייסולכוא ןכלו הב
םירעב םירוגמ םוקמ הל שפחלו תיזכרמה ריעה תא בוזעל הטונ
זוכיר תלעב ריעל התיה ביבא לת ,ךכו ליאוה .ביבסמש תורחא
.לארשיב רתויב לודגה םישישקה
תאזו בוש לודגל ביבא - לת תייסולכוא הלחה 1990 תארקל
ליג תוביבסב הליכשמו הריעצ הייסולכוא לש התסינכל תודוה
ברקתהל הנוצר ללגב ביבא-לת ריעב תויחל הפידעהש ,30
.הקוסעתהו הלכשהה ,יוליבה ,תוינקה יזכרמל
םישדח םילוע לש הסינכ איה לודיגל תפסונ הביס
רתוי ריהמ יוכיס שיש הווקת ךותמ ריעב ררוגתהל םישקבמה
.הקוסעת הב אוצמל
ץוחמ ררוגתהל םיאצויה םיבשותה בורש ךכמ האצותכ
ריעב םידבועה בור ,הב דובעל םיכישממ ביבא-לתל
ריעל םיסנכנ םיבר ,ךכ ןיגב .הל ץוחמ םויכ אב ביבא-לת
םיבר העונת יישקל םימרוגו םיסובוטואבו תוינוכמב םוי םוי
רחא תועשבו הדובעל םכרדב רקובה תועשב רתויב
ריעה םיכירצש ריחמה הז .הדובעה ןמ םתרזחב םיירהצה
תנידמ לכל ישאר םיקסע זכרמ התויה לשב ,םלשל היבשותו
.לארשי

האצות תונייצמה םילימ

הביס תונייצמה םילימ